ผู้บังคับบัญชา

พลเรือโท

ชยุต นาเวศภูติกร

เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

พลเรือตรี

วัชระ พัฒนรัฐ

รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

พลเรือตรี

วรัญ เกษร

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

พลเรือตรี

เฉลิมชัย สวนแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

พลเรือตรี

อุดมเดช ล้อมอิ่ม

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์

นาวาเอก

วิวัฒน์ ขีดกลาง

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรม

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด