วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี เฉลิมชัย สวนแก้ว ผอ.สปก.สสท.ทร. เป็นประธานการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานจริงของจ่าตรีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 22-08-2023 10:35:04
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี เฉลิมชัย สวนแก้ว ผอ.สปก.สสท.ทร. เป็นประธานการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานจริงของจ่าตรีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. โดยการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้จ่าตรีใหม่ พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ มีความรู้เบื้องต้น และมีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานจริงด้านการสื่อสารและสารสนเทศ

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี เฉลิมชัย สวนแก้ว ผอ.สปก.สสท.ทร. เป็นประธานการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานจริงของจ่าตรีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง